Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

ç Åter till Historik

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första protokollet

 

Återgivning av protokoll fört vid
Sällskapet Länkarnas bildande 30 januari 1945

Protokoll fört vid sammanträde i Axel Sällqvists hem tisdagen den 30 januari 1945

Närvarande: Andersson J.G, Edenholm Henrik, Holgersson Gustav, Ruthberg J.V.,
Sundström Gustaf, Sällqvist Axel, Voldt Josef, Lötström Fritz

§ 1

Sammankomsten öppnades av värden som hälsade gästerna välkomna och
föredrog en artikel ur tidskriften ”Det Bästa” vilken hade titeln ”Alkoholister boten varann”. Artikeln visade vägen till positiv hälsa på alkoholskadade människor,
artikeln var dessutom en parallell till de försök som Sällqvist tillsammans med en
del andra gjort under de senaste fyra åren. Sällqvist övergick därefter till ämnet
för aftonens sammankomst: ”Finnes det någon utsikt att på frivillighetens väg
hjälpa alkoholskadade människor”. Talaren berörde att försök gjorts sedan 1940,
varvid en del erfarenheter visat att den inslagna vägen positivt givit resultat,
talaren var förvissad om att denna väg rätt utnyttjad i framtiden skulle giva
oanade resultat. Idén att f d alkoholister och spritmissbrukare skall hjälpa varandra
till olycksbrödernas hjälp i sublimeringen av deras alkoholbehov har under dessa år prövats och tiden har ansetts mogen för en ytterligare utveckling, omfattande den möjligheten att en förening eller ett sällskap kunde bildas som endast skulle bestå
av förvandlade spritmissbrukare. Talaren hade nu under 25-årigt arbete bland alkoholskadade människor funnit att berörda idé blivit hans ”skötebarn” och väntar
sig stora ting av densamma och önskade all välsignelse och framgång om nu detta arbete kan realiseras.
Talaren överlämnade därefter ordet åt Sundström.

§ 2

Sundström framhöll nödvändigheten att framskapa en juridisk kropp såsom form för
en eventuell förening eller sällskap, vilken utåt är oberoende av ekonomiskt stöd
tillika med dylika stöds redovisningsskyldigheter. En verksamhet av den art som blir föreslagen här ikväll, kräver en laglig inregistrering, detta med tanke på den
eventuella föreningens good-will.

§3

Sundström framförde nio preliminära punkter till ledning för en eventuell förening
av den art som förut framhållits. 1) Föreningens ändamål. 2) Den ekonomiska uppläggningen. 3) Arbetsfält och arbetspsykologi. 4) Enskilt ansvar.
5) Konsulterande läkare. 6) Bostad och matfrågor. 7) Arbetsanskaffning.
8) Kontinuerliga sammankomster, dess form mm. 9) Lokalfråga samt namnförslag.

§ 4

Ordet fritt: Ruthberg uttryckte sin glädje över att en organisation av detta slag
kunde komma till stånd och framhöll brister i nämndernas och alkoholistanstalternas
nuvarande form och arbetsterapi. Sällqvist genmälde att på basis av de erfarenheter
f.d. alkoholister äger i dessa frågor, detta kunde vara till nytta för kommande förslag
till förbättringar i berörda avseende. Sedan Holgersson, Edenholm, Andersson och
Voldt yttrat sig i positiv form för en förenings bildande begärde Sundström proposition.

§ 5

Mötet beslöt att ett sällskap skulle bildas och interimstyrelse valdes som utgjordes
av: Gustaf Sundström, ordf., Henrik Edenholm, sekr., J.G. Andersson, kassör.
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar och program för verksam-
heten till nästa sammanträde.

§ 6

Förslag till namn framkommo och mötet beslöt att föreningen skulle heta :
"Sällskapet Länkarna".

§ 7

Som första beslut i Sällskapet Länkarnas tillvaro kallades expeditionschef
Axel Sällqvist till Sällskapet Länkarnas första hedersledamot, som tack för gånget oegennyttigt nit i det frivilliga alkoholistarbetet.

§ 8

Mötets beslut att styrelsen skulle kalla till nästa sammanträde godkändes.

§ 9

Sedan Axel Sällqvist hållit en aftonbetraktelse avslöts mötet med bön.

Stockholm den 30 januari 1945

Vid protokollet:
Henrik Edenholm

Justeras:
Gustaf Sundström