Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

 

 

Stadgar för
De Fria Sällskapen
Länkarna

 

Stadgar i.pdf för
nedladdning

Stadgar för de Fria Sällskapen Länkarna
antagna vi Riksträffen i Alvesta Allhelgonahelgen 2012
 

Grundstadgar

för De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige,
antagna vid Riksträffen i  Alvesta 2012.

Dessa stadgar kan kompletteras med lokala ordningsföreskrifter eller regler.

§1   Ändamål

         De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige har till ändamål att hjälpa människor
med alkohol och annat drogberoende att leva ett nyktert, drogfritt och
meningsfullt liv. Om de själva vill. 

§2    Arbetssätt

Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig på Länkrörelsens ideella och
moraliska program – De Sju Punkterna – på medlemmarnas egna
erfarenheter och på Länkgemenskap. 

§3    Åsiktsfrihet

Sällskapet Länkarna står helt fria från inflytande av politiska partier, religiösa
samfund, nykterhetsorganisationer och myndigheter. 

§4    Insyn

Statliga och kommunala myndigheter får ej, även om anslag beviljas, erhålla
insyn i Sällskapens verksamhet i annat än rörande förvaltning av anslag och
allmänna medel. 

§5    Medlemskap

Medlemskap i Sällskapet Länkarna kan erhållas av alkohol och andra
drogberoende om de själva så önskar.

Mom. 1     Medlem bör ej vara medlem i organisation som kräver
nykterhetslöfte.

Mom. 2     Medlemsavgiftens storlek beslutas lokalt på årsmöte.

Mom. 3     Medlemsbok, medlemsnålar och ev. andra utmärkelser utdelas
enligt lokalt beslutade tidsintervaller. 

§6    Stödjande medlemskap

Som stödjande medlem räknas medberoende, anhörig och närstående
person eller företag och privatpersoner som önskar stödja verksamheten ekonomiskt och/eller praktiskt.  

§7    Övergång till annat sällskap

Medlem som önskar övergå till annat sällskap, skall vid övergången kunna
uppvisa klar medlemsbok samt ha övergången styrkt av styrelsen i det
tidigare sällskapet. 

§8    Förlust av medlemskap

Medlem som brutit mot Sällskapets stadgar, lokala regler och föreskrifter
eller agerat på ett sätt som skadat sällskapet och länkrörelsen, kan uteslutas efter att beslut tagits vid ett protokollfört medlemsmöte. Medlem kan dock
efter ansökan och styrelsens prövning erhålla nytt medlemskap. 

§9    Mötesverksamhet

Mom. 1     Gemenskapsmöten av ideellt innehåll bör hållas minst en gång i
veckan för samtliga medlemmar på bestämd dag.      

Mom. 2     Protokollförda föreningsmöten bör hållas varje månad.

Mom. 3     Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

§10 Rösträtt och valbarhet

Röstberättigad och valbar är varje medlem, som de senaste sex månaderna
avhållit sig från alkohol och andra droger samt aktivt deltagit i länkarnas
gemenskap.

Mom. 1     Rösträtt med fullmakt är ej giltigt.

Mom. 2     Medlem som efter återfall avhållit sig från alkohol och andra
droger i minst två månader.

Mom. 3     Stödjande medlemmar har ej rösträtt.

Sällskap med fåtal medlemmar kan vid kandidatbrist ge rösträtt och
valbarhet till medlemmar med kortare tids nykterhet.           

§11 Valberedning

Valberedningen väljs på årsmötet och bör bestå av personer med god kännedom om sällskapet och dess medlemmar.  

§12 Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av minst tre personer:
ordförande, sekreterare och kassör. Dessa väljs växelvis på två år och
eventuellt övriga styrelsemedlemmar på ett år i sänder. Styrelsen är fullt beslutsmässig om minst tre ledamöter är fullt ense.

Består styrelsen av fler ledamöter måste mer än hälften vara fullt ense.

Eventuella fyllnadsval under arbetsåret kan ske vid protokollfört förenings-
möte. Styrelsemedlem som återfaller i missbruk återfår ej automatiskt sitt
styrelseuppdrag efter två månaders nykterhet.

§13 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall tillvarata Sällskapets intressen och representera detsamma
utåt, ansvara för Sällskapets angelägenheter och ekonomi, förbereda möten samt verkställa fattade beslut.

Som firmatecknare är ordföranden, kassör och sekreterare, två i förening.
Styrelsen skall i sitt arbete följa Sällskapen Länkarnas stadgar och idé-
programmet De Sju Punkterna.  Styrelsemöte bör hållas en gång per månad. 

§14 Räkenskaper och revision

Sällskapets räkenskaper omfattar kalenderår och skall granskas av två
vid årsmötet valda revisorer. Till deras förfogande skall ställas erforderligt material och Revisions-berättelse skall vara styrelsen tillhanda i god tid före årsmötet. 

§15 Upplösning av sällskap

Förslag som avser Sällskapets upplösning kan endast bifallas om det stöds
av minst ¾ av Sällskapets medlemmar.

Beslut om upplösning av Sällskapet skall tas vid två på varandra följande
protokollförda möten. Vid upplösning av Sällskapet skall dess eventuella till-
gångar fonderas i det länkråd som Sällskapet tillhört, för att fördelas vid
eventuell omstart/nystart av Sällskap inom rådet. 

§16 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som fattas vid två
på varandra följande Riksträffar. För att ändring skall kunna ske måste
beslutet bifallas av minst ¾ av närvarande ombud.

Förslag till ändring av stadgarna kan endast väckas som motion från
Sällskapets
Länkråd.